Ergonominen tutkimus

 

Ergonomia on varmasti tuttu sana monille meistä, ja useimmilla lienee myös aika hyvä käsitys siitä, mitä sillä tarkoitetaan. Määritelmällisesti ergonomiaksi kutsutaan tekniikan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja sen kehittämistä niin, että tavoitteena on järjestelmien ja käyttöliittymien tehokas käyttö ja toiminta, sekä myös turvallisuus ja terveys.

Ergonomia tutkimusalana

Ergonomia on sekä ammatti- että tutkimusala. Kun ergonomiasta puhutaan tutkimusalana, niin se yleensä jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat:

  1. Fyysinen ergonomia

Tällä alueella käsitellään ihmiskehon käyttäytymistä fyysisten kuormien kanssa. Aihealueita ovat esimerkiksi materiaalit ja niiden käsittely, työasennot, tärinä ja muu kehon vastaanottama voima, työpisteen tila sekä työvaatimukset ja niiden riskitekijät (esim. toisto).

Fyysisellä ergonomialla pyritään työturvallisuuden parantamiseen sekä lihas- ja tukielinsairauksien ehkäisyyn, mutta samalla myös parempaan työn tuottavuuteen.

  1. Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia tutkii puolestaan inhimilliseen ajatteluun ja älyyn liittyviä prosesseja, joita ovat esimerkiksi havaitseminen, kognitio, tarkkaavaisuus, muisti sekä motorinen kontrolli. Aihealueita ovat muun muassa päätöksen teko, (älyllinen) työkuormitus, virheet, valppaus sekä ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus.

Tyypillisiä sovellusalueita ovat erilaiset käyttöliittymät, jotka voivat olla joko tietokoneohjelmistoja tai fyysisiä ohjauspaneeleja.

  1. Organisatorinen ergonomia

Tämä ergonomian kolmas tutkimushaara lienee arkipäivän elämässä kaikkein vähiten tunnettu. Tätä osa-aluetta kutsutaan myös makroergonomiaksi, ja nimensä mukaisesti siinä käsitellään suurempia makrotason rakenteita kuten organisaatioita.

Tutkimusta tällä alalla tehdään esimerkiksi ryhmätyöskentelystä, työtyytyväisyydestä, työmotivaatiosta, etiikasta, aikatauluttamisesta ja etiikasta. Nimensä mukaisesti tämä tutkimushaara pyrkii edistämään makrotason toiminnallisuutta.

Ergonomia arkikielessä

Vaikka tieteellisessä mielessä ergonomia onkin hyvin laaja käsite – aina työtuolin mukavuudesta kokonaisiin työpaikan organisaatioihin –, niin arkipäivän puheessa ergonomialla tarkoitetaan suurin piirtein samantapaisia asioita.

Yleensä sillä kuitenkin viitataan sellaisiin asioihin, jotka tulevat vastaan kotona ja työpaikalla, kuten vaikkapa työtuolin tai sohvan toimivuuteen ja mukavuuteen. Laadukkaimmissa huonekaluissa onkin otettu aina huomioon ergonomiset lähtökohdat, ja tällaisiin tuotteisiin kannattaa tutustua niihin erikoistuneissa palveluissa. Eräs tällainen on Furniturebox, joka tuo kuluttajien ulottuville laajan valikoiman erilaisia huonekaluja, joissa ergonomia ja korkea laatu on huomioitu heti tuotekehityksen alkuvaiheissa.

Työterveyslaitos

Suomessa toimii Työterveyslaitos, jonka yksi keskeisimpiä toimialueita on työergonomian tutkimus. Se on työhyvinvoinnin asiantuntija ja laitos, joka sekä tutkii että myös kouluttaa ja palvelee. Työterveyslaitoksen toiminta on monitieteellisistä.

Työterveyslaitos kerää tietoa tutkimuskentältä ja antaa tutkimustuloksensa puolestaan asiantuntijapalveluiden, viestinnän ja koulutuksen avulla työpaikkojen käyttöön. Laitoksen tavoite viime kädessä on se, että työn tulisi edistää sekä toimintakykyä että yleistä terveyttä. Työterveyden rahoituksesta saadaan 55 % valtiolta ja loput hankitaan itse esim. EU-rahoituksena ja asiantuntijapalvelujen myyntituloista.

onepirate